Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao
Na skróty: Liturgia na dziś Liturgia na jutro Liturgia na niedzielę Liturgia na wczoraj

Liturgia na wczoraj

26 kwietnia 2018
czwartek
Rok liturgiczny: B/II
4wielkanoc
Pierwsze czytanie:
Dz 13, 13-25
Psalm responsoryjny:
Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)
Werset przed Ewangelią:
Ap 1, 5
Ewangelia:
J 13, 16-20
św. Klet, św. Riquier, św. Stefan z Perm, św. Piotr z Bragi, św. Franka z Piacenzy, św. Paschazjusz Radbert.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Dz 13, 13-25
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich.

Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich ze słowami: «Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu».

Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił:

«Słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga! Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Niemal czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni. I wytępiwszy siedem szczepów w ziemi Kanaan, oddał im ziemię ich w dziedzictwo, po około czterystu pięćdziesięciu latach. A potem dał im sędziów aż do proroka Samuela.

Później poprosili o króla, i dał im Bóg na lat czterdzieści Saula, syna Kisza, z pokolenia Beniamina. Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę”.

Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”».

Psalm responsoryjny

Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)
Na wieki będę sławił łaski Pana
Albo: Alleluja

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Na wieki będę sławił łaski Pana
Albo: Alleluja

«Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię».

Na wieki będę sławił łaski Pana
Albo: Alleluja

«Z nim moja wierność i łaska, *
w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: †
„Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”».

Na wieki będę sławił łaski Pana
Albo: Alleluja

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Ap 1, 5
Alleluja, alleluja, alleluja

Jezu Chryste, Ty jesteś Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych;
umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 13, 16-20
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Bóg potężny

Cała historia zbawienia ukazuje nam potęgę Boga. Dzieło stworzenia świata. Przymierza zawierane z człowiekiem, wyprowadzenie ludu z niewoli Egipskiej, aż wreszcie dzieło zbawienia, dokonane w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Czy patrząc na wszystko, co Bóg dokonał potężną ręką i wyciągniętym ramieniem, możemy jeszcze wątpić, że cokolwiek niemożliwym jest dla Tego, Który wszystko może? Wierząc w Boga, wierzymy w jego moc i potęgę. Nasza wiara słabnie, jeśli chodzi o zaangażowanie Pana Boga w sprawy, które my sami uznajemy za ważne. Na naszych oczach rozgrywa się dramat małego chłopca i jego rodziców. Zaangażowanie i modlitwy tak wielu ludzi, naciski dyplomatyczne, a my mamy wrażenie, że niebo pozostaje niewzruszone. Być może jesteśmy blisko pytania, Boże gdzie jesteś, ale zanim to uczynimy, warto uderzyć się we własne piersi.
Przez dwa tysiące lat z nakazu Pańskiego przemawiają do nas, ludzi, posłani przez Mistrza z Nazaretu nauczyciele. My jednak, niczym starotestamentalni faryzeusze, jedynych z nich pozabijaliśmy, innych przepędzili, a w miejsce Boga wpisaliśmy prawo i ustroje skrojone rękami grzeszników. Teraz zaś, gdy przez chwilę potrafimy dostrzec, do czego prowadzi niewierność posłanym przez Boga Prorokom, domagamy się od Najwyższego cudownej interwencji. Owszem, Bóg może i to uczynić, ale dziś każdy z nas musi postawić sobie pytanie, ile razy w życiu kwestionowaliśmy Boże prawo, uważając, że my ludzie wiemy lepiej, że Pan nie powinien mieć ostatniego słowa?
Jezus posyła i nas w Imię Najwyższego. Naszym zadaniem jest głosić Dobrą Nowinę, przypominać wielkie dzieła Boże uczyć się ufać Temu, Który jest Panem naszych losów.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jesteśmy Sługami Dobrej Nowiny, a nie jej panami. Mamy skrzętnie i z miłością przekazywać wszystko, co Jezus polecił nam nauczać. Nie było, nie ma i nie będzie lepszego planu dla nas ludzi, niż ten, dany nam od Boga. Zatem czy na naszych oczach rozgrywa się dramat bezbronnego dziecka, czy też nikt nas o podobnych tragediach nie informuje, my mamy być świadkami Chrystusa i to Ukrzyżowanego. Mimo protestów tych, którzy uważają Jego krzyż za głupstwo lub zgorszenie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy zachowuję wierność Ewangelii?