Opoka - Portal katolicki
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
23 lipca 2018
poniedziałek
Rok liturgiczny: B/II
Święto Św. Brygidy, patronki Europy
Pierwsze czytanie:
Ga 2, 19-20
Psalm responsoryjny:
Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)
Werset przed Ewangelią:
J 15, 9b. 5b
Ewangelia:
J 15, 1-8
św. Anna lub Zuzanna, św. Jan Kasjan, św. Romula i jej Towarzysze, św. Apolinary z Ravenny, św. Brygida ze Szwecji zak., patr. Europy*, św. Liboriusz.
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Ga 2, 19-20
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.

Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Psalm responsoryjny

Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 15, 9b. 5b
Alleluja, alleluja, alleluja

Trwajcie w mojej miłości;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 15, 1-8
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Umrzeć dla Prawa, żyć dla Boga

Prawo zostało dane Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj. Tam Bóg zawarł ze Swoim ludem przymierze, na mocy którego On sam uznał za Swój lud tych, których wyprowadził z ziemi Egipskiej z domu niewoli. Nadał im prawo i zobowiązał się, że będzie ich Bogiem. Znaki i cuda, jakie towarzyszyły ludowi podczas wędrówki przez pustynię uświadomiły im aż za nadto, że pomimo niewierności, łamania tego przymierza ze strony ludzi, On pozostaje wierny zawartemu przymierzu. Wszak człowiek pozbawiony opieki Bożej na tym świecie ginie i nie jest w stanie przetrwać nie tylko na pustyni, ale nawet w środku wielkiego miasta. Przymierze z Mojżeszem i posiadanie prawa nadanego przez Boga było i jest dla Izraela po dziś dzień wielką chlubą. Jednak Zbawiciel, który przyszedł aby wypełnić Prawo, zawarł z nami, ludem wybranym Nowego Testamentu, nowe i wieczne przymierze.
Współcześni Jezusowi chlubiąc się przymierzem, którego tak wiele razy nie przestrzegali, proroków którego w wielu przypadkach prześladowali a nawet pozabijali, nie potrafili pojąć, jak Bóg mógłby jeszcze bardziej zniżyć się do człowieka. Tymczasem ekonomia Nowego Testamentu jest ukazuje nam zbawienie jako dar. Zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez skazy. Oto człowiek nie tylko nie osiągnie nieba bez pomocy Boga, tak jak zbuntowany lud chciał sięgnąć wyżyn niebieskich budując wieżę Babel, ale nie osiągnie go także składając Bogu ofiary przebłagalne, dzieląc się tym, co i tak wszystko należy i człowiek otrzymuje od Boga. Zbawienie otrzymujemy na mocy Ofiary Jezusa Chrystusa, Który za nas wydał samego Siebie.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jezus mówi, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, jeśli wypełniamy Jego przykazania. To, że otrzymujemy zbawienie w darze nie oznacza, że jesteśmy wolni od przykazań, że możemy robić co nam się rzewnie podoba, bo i tak jesteśmy zbawieni. Oto Pan daje nam w darze życie wieczne. Uwalnia nas od grzechów. Sami z siebie bowiem nie mamy co dać Bogu za swoje ocalenie. Jednak dar otrzymany z łaski, dzięki miłosierdziu Boga, jeśli nie zostanie przez nas przyjęty, jeśli nie umrzemy nie tylko dla prawa, ale przede wszystkim dla grzechu, nie ocali nas. Bóg przecież nikogo nie zbawia na siłę. Nie wybawi tego, kto odwróciwszy się od Niego, pozostanie nienawrócony do chwili swego przejścia do wieczności.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna?


Podziel się Słowem Bożym z innymi: