Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
Na skróty:   Liturgia na dziś · Liturgia na jutro · Liturgia na niedzielę · Liturgia na wczoraj ·   Zobacz też serwis liturgia.opoka.org.pl z multimediami.

Liturgia na dzisiaj

Jeżeli chcesz, aby codzienne czytania były dostępne na Twojej stronie, umieść w niej następujący kod:

<iframe src="https://opoka.org.pl/liturgia_iframe.php" scrolling="no" style="height: 460px; width: 300px;" height="auto" frameborder="0">
22 stycznia 2019
wtorek
Rok liturgiczny: C/I
Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Wincentego, diakona i męczennika, albo wspomnienie Św. Wincentego Pallottiego, prezbitera
Pierwsze czytanie:
Hbr 6, 10-20
Psalm responsoryjny:
Ps 111
Werset przed Ewangelią:
Ef 1, 17-18
Ewangelia:
Mk 2, 23-28
św. Dominik z Sory, św. Berthwald z Ramsbury, św. Anastazy the Persian, św. Blesilla, św. Wincenty Pallotti., św. Wincenty z Saragossy diak. i męcz.*, św. Wincenty Pallotti, kapł.*
Kolor szat

Pierwsze czytanie

Hbr 6, 10-20
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.

Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, poprzysiągł na samego siebie, mówiąc: «Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę». A ponieważ Abraham tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi.

Dlatego Bóg, pragnąc okazać dziedzicom obietnicy ponad wszelką miarę niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzy uciekliśmy się do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Psalm responsoryjny

Ps 111
Ps 111 (110), 1b-2. 4-5. 9 i 10c (R.: 5b)
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *
na wieki ustanowił swoje przymierze,
imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, *
a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

Ef 1, 17-18

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 2, 23-28

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
ks. Mirosław Matuszny
Temat: Boża przysięga

Dożyliśmy czasów, w których niespełnione obietnice już nikogo nie dziwią. Niestety zaakceptowaliśmy w dużej mierze wiarołomstwo, jako zasadę życia społecznego. W tym kontekście dzisiejsze pierwsze czytanie uświadamia nam powagę wypowiadanego słowa. Bóg przecież stworzył świat przez słowo. Następnie dał słowo i stał się człowiek. Kiedy zaś ten, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże złamał polecenie dane przez Stwórcę, Bóg dał słowo, że kiedy wypełnią się dni, zło zostanie pokonane. Potomek niewiasty zetrze głowę kusiciela.
W ciągu dziejów, przez tysiące lat Bóg przygotowywał ludzkość na ten moment. Powoływał patriarchów i proroków, wybrało sobie naród, aż wreszcie przemówił do nas przez Syna. Gdy Wypełniły się dni, jedni zdawali się być tym przerażeni, tak jak Herod, inni zupełnie pochłonięci swoimi sprawami, a jeszcze inni kurczowo trzymali się przepisów prawa, zupełnie nie rozumiejąc, w jakim celu zostało ono dane Izraelowi.
Scena z łuskaniem kłosów w szabat pokazuje nam, jak bardzo samo prawo może być niezrozumiane i źle interpretowane. Szabat dla człowieka a nie człowiek dla szabatu oznacza, że w tym wszystkim, w każdym słowie wypowiedzianym przez Boga kryje się jakiś głębszy sens. Zamysł Boży względem każdego z nas, mający swoje uzasadnienie w przeogromnej miłości Boga ku nam.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dziś grozi nam wszystkim dokładnie przeciwna pokusa. Obecnie wielu ludzi chciałoby zdetronizować Boga i nie tyle zrozumieć, co znaczą słowa szabat dla człowieka, ale uznać siebie samych za panów szabatu. Tymczasem, to Syn Człowieczy, Jezus Chrystus jest Panem szabatu i tak wówczas jak i dziś to On dokonuje interpretacji zapisów Dekalogu. W Nim więc mamy poszukiwać zrozumienia treści przykazań, Jego prosić o łaskę wiary, w nim prawdziwą drogą, która prowadzi do życia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy nie ulegam pokucie zdetronizowania Boga w moim życiu?


Podziel się Słowem Bożym z innymi:

© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W